ql_nvien_lam_viec_ban_thoi_gian_1497 - Qu ả n lý nhân...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Qu ả n lý nhân viên làm vi ệ c bán th ờ i gian Các nhà qu ả n lý th ườ ng không quan tâm nhi ề u đế n nhân viên làm vi ệ c bán th ờ i gian. H ọ ngh ĩ r ằ ng tìm nhân viên bán th ờ i gian không quá khó. Th ế nh ư ng, vi ệ c thay đổ i nhân s ự th ườ ng xuyên s ẽ gây nhi ề u t ổ n th ấ t cho doanh nghi ệ p D ướ i đ ây là nh ữ ng bí quy ế t để s ử d ụ ng có hi ệ u qu ả các nhân viên làm vi ệ c bán th ờ i gian và gi ữ h ọ làm vi ệ c lâu dài v ớ i doanh nghi ệ p… Hi ể u đượ c chính sách c ủ a doanh nghi ệ p. Đ i ề u này nghe có v ẻ hi ể n nhiên đố i v ớ i b ấ t k ỳ m ộ t nhà qu ả n lý nào. Tuy nhiên, đ i ề u quan tr ọ ng là nhà qu ả n lý ph ả i hi ể u rõ đượ c t ấ t c ả các quy ề n l ợ i c ủ a các nhân viên làm vi ệ c bán th ờ i gian. Doanh nghi ệ p đ ang dành cho h ọ nh ữ ng l ợ i ích nào? H ọ đượ c ngh ỉ phép bao nhiêu ngày trong n ă m? Doanh nghi ệ p có tuân th ủ theo lu ậ t lao độ ng hi ệ n hành v ề các ch ế độ b ồ i th ườ ng và đố i x ử công b ằ ng v ớ i các nhân viên làm vi ệ c bán th ờ i gian hay không? Khuy ế n khích nhân viên làm vi ệ c bán th ờ i gian đư a ra nh ữ ng đề xu ấ t....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

ql_nvien_lam_viec_ban_thoi_gian_1497 - Qu ả n lý nhân...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online