{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lam_sao_de_xay_dung_mot_moi_truong_lam_viec_hoan_hao_2635

lam_sao_de_xay_dung_mot_moi_truong_lam_viec_hoan_hao_2635 -...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Làm sao để xây d ng m t môi tr ườ ng làm vi c hoàn h o? Trong kinh doanh, môi tr ườ ng làm vi c là r t quan tr ng. Do đ ó, t i m i công ty, vi c t o ra m t v ă n phòng hoàn h o cho nhân viên làm vi c là c n thi ế t. M t công s v i nh ng nhân viên ch ă m ch , n ă ng su t làm vi c cao có tác độ ng r t l n đế n k ế t qu kinh doanh c a doanh nghi p.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
V y th ế nào là m t v ă n phòng làm vi c t t? B n mu n có ti ế ng nói c a b n trong các cu c trò chuy n v ă n phòng? Ai là ki u m u ng ườ i làm vi c tiêu chu n theo ý ki ế n c a b n? B n “chèo lái” m t công ty đ ang trong “m h n độ n” nh ng công vi c tr nên g n gàng, có tính qu n lý cao nh ư th ế nào? T t c nh ng v n đề đ ó s góp ph n t o nên m t môi tr ườ ng công s làm vi c hoàn h o nh t cho s thành công trong kinh doanh. Hãng CNN đ ã th ă m dò ý ki ế n c a các cá nhân khác nhau đế n t nhi u qu c gia v n i dung nh ng v n đề trên. T nh ng v ướ ng m c, nh ng quan đ i m khác nhau, m i nhà qu n lý s t rút nh ng bài h c để xây d ng m t môi tr ườ ng làm vi c t t nh t t i công ty mình. *)Anmol Sherpa, Gujarat, India: Theo kinh nghi m b y n ă m làm vi c trong các t p đ oàn l n c a tôi, tôi nh n th y r ng s khác bi t duy nh t gi a nh ng nhân viên có b ng MBA và nh ng nhân viên không có MBA đ ó chính là thái độ , dáng v c a h . M t ng ườ i có b ng MBA không bao gi nói cho b n bi ế t nh
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}