{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

van_hoa_cong_so_va_nhung_dieu_can_biet_7849 - Vn ha cng s v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
V ă n hóa công s và nh ng đ i u c n bi ế t B n ph i m t đế n hàng n ă m để tìm đượ c m t công vi c t t nh ư ng c ũ ng có th m t nó ch trong vài ngày. Có th vì b n còn đ ang có nh ng k thù d ướ i đ ây. K n ă ng giao ti ế p kém Các nghiên c u cho th y m i ng ườ i th ườ ng thích làm vi c v i nh ng đồ ng nghi p d m ế n dù h không có n ă ng l c xu t s c h ơ n là v i m t đồ ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nghi p gi i chuyên môn nh ư ng l i ng ngh ch trong cách c ư x . Có gi i giang đế n m y đ i ch ă ng n a nh ư ng kh n ă ng giao ti ế p kém n ơ i công s th khi ế n nh ng đồ ng nghi p khác luôn né tránh b n. Không ph i là m t nhóm viên tích c c Không ai c m th y tho i mái v i m t k hay gi n d i, t ái hay b o th c . Khi không hoà mình vào t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

van_hoa_cong_so_va_nhung_dieu_can_biet_7849 - Vn ha cng s v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online