de_tuyen_dung_duoc_nhung_nhan_vien_trung_thuc_5593

de_tuyen_dung_duoc_nhung_nhan_vien_trung_thuc_5593 - tuyn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Để tuy n d ng đượ c nh ng nhân viên trung th c Th t thoát tài chính trong kinh doanh do ý đồ ch quan c a nhân viên công ty chính là m t c ă n b nh kinh niên trong ph n l n các công ty. Nhi u v lãnh đạ o đ ã tìm cách ng ă n ch n vi c này b ng ph ươ ng th c ki m tra ch t ch các b ng báo giá, các kho n chi phí, m t s l i dùng bi n pháp sàng l c tuy n ch n nhân s m t cách k l ưỡ ng c n th n ngay t vòng s ơ tuy n đầ u tiên để tìm ra nh ng ng viên trung th c. Còn các chuyên viên qu n lý nhân s thì l i thích s d ng các bi n pháp nghi p v để ki m tra độ trung th c c a ng viên.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Th phác h a s ơ qua chân dung c a nh ng "quan tham" này xem sao. M t phó giám đố c ph trách v m t giao t ế ch ng h n. V i m t qu tài chính trên rót xu ng dành cho vi c thi ế t l p các m i quan h đố i ngo i và t o d ng công chúng, ng ườ i này r t có th d dàng xén c a công cho vào túi riêng c a mình, và trong các báo cáo g i lãnh đạ o v n đầ y đủ các m c chi tiêu cùng các hóa đơ n ch ng t h p pháp. Hay nh ư các giám đố c marketing c ũ ng có th làm c ă ng chi ế c ví c a mình b ng nhi u cách. D ĩ nhiên ch ư a h n 100% các ông bà giám đố c giao t ế , marketing đ ã là nh ng tên "tr m cao c p", tuy r ng nhi u chuyên gia trong l ĩ nh v c t ư v n và tuy n d ng nhân s l i cho r ng t l "tr m cao c p" này trong độ i ng ũ các marketing manager, manager giao t ế ,, manager v qu ng cáo. ..chi ế m không d ướ i 50% trên th tr ườ ng lao độ ng. Các nhà tuy n d ng và các chuyên gia s ă n đầ u ng ườ i thì l i ít khi quan tâm đế n vi c ki m tra lý l ch ng viên, m c dù h có th làm đượ c đ i u này thông qua vi c "h i th ă m" các n ơ i làm vi c c ũ ng viên đ ã t ng làm vi c. Mà ch c c ũ ng ch ng ai l l m gì v i các th ư gi i thi u đượ c ký b i các ông ch c a nhi u công ty doanh nghi p t l n đế n nh . H
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

de_tuyen_dung_duoc_nhung_nhan_vien_trung_thuc_5593 - tuyn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online