{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bi_quyet_cho_mot_thong_diep_quang_cao_hay_2321 - B quyt cho...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bí quy ế t cho m t thông đ i p qu ng cáo hay Các nhà ti ế p th kinh doanh ngày nay s d ng đủ lo i chi ế n l ượ c khác nhau v i m c đ ích nâng cao hi u qu c a các chi ế n d ch qu ng cáo, nh ư ng có m t y ế u t mà d ườ ng nh ư b b quên là l i v ă n qu ng cáo - n i dung câu ch mà h vi ế t ra và truy n t i t i công chúng. Cho dù b n là m t chuyên gia qu ng cáo chuyên nghi p hay nghi p d ư , vi c rèn luy n và c ng c các k n ă ng biên t p đề u quan tr ng, b i đ i u đ ó s đả m b o r ng các n i dung qu ng cáo c a b n ch a đự ng nhi u thông tin giá tr . M t l i qu ng cáo hay s giúp ng ườ i đọ c hi u các chào hàng c a b n, h ơ n n a s hi u đượ c h s ph i đ áp l i nh ư th ế nào. D ướ i đ ây là 10 l i khuyên giúp b n so n th o nh ng câu v ă n rõ ràng, lôi cu n và s ng độ ng nh m thu hút s chú ý c a nhi u ng ườ i. 1. Bi ế t rõ các khách hàng c a b n: Ai là đố i t ượ ng mà các chi ế n d ch ti ế p th c a b n đ ang h ướ ng t i? Hãy phác h a b c tranh v các khách hàng ch y ế u c a b n. Hãy ngh ĩ v m t ngày làm vi c c a h . Ngh ĩ v nh ng nhu c u c a h . Đố i v i h , đ i u gì là quan tr ng nh t? Tình c m c a h dành cho ai và cái gì? H bao nhiêu tu i? H đ ã mua s n ph m/d ch v nào t công ty c a b n trong quá kh và t i sao?. 2. N m ch c câu tr l i: B n c n bi ế t rõ câu tr l i cho các câu h i sau: T i sao khách hàng nên mua s n ph m/d ch v c a b n? H tìm th y trong đ ó
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nh ng l i ích gì? T i sao s n ph m c a b n l i đ áng chú ý h
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

bi_quyet_cho_mot_thong_diep_quang_cao_hay_2321 - B quyt cho...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online