nhan_vien_cua_ban_thuoc_tip_nguoi_nao_8473 - Nhn vin ca Bn:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nhân viên c a B n: h là nh ng típ ng ườ i ki u nào? R t nhi u công ty tây âu thích áp d ng hình th c outplacement: n ế u m t nhân viên làm vi c t i Công ty quá lâu mà không đượ c đ i u độ ng đ i sang m t b ph n m i khác tr c thu c công ty, các ông ch s thuê các trung tâm s ă n đầ u ng ườ i t o công ă n vi c làm cho các nhân viên lão thành này t i m t doanh nghi p khác. Trong s phát tri n c a b t c công ty nào d ườ ng nh ư c ũ ng có m t quy lu t nh t đị nh: s m hay mu n thì c ũ ng s có nh ng giai đ o n chuy n đổ i t hình th c kinh doanh ki u "tr c giác" sang hình th c liên k ế t, có h th ng: c ơ c u t ch c rõ ràng, h th ng qu n lý chu n m c. Và d ĩ nhiên, để làm m t cu c cách m ng v qu n lý, các
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ông ch s g p r t nhi u các v n đề r c r i. C ũ ng có th trong nh ng hoàn c nh nh ư v y, các ông ch th ườ ng đặ t ni m tin vào các "c u binh lão thành" c a mình - nh ng nhân viên lâu n ă m t n t y trung thành. Tuy nhiên, trên th c t ế , trong nhi u tr ườ ng h p, các c u binh này l i là nh ng "trung tâm lò l a" c a các mâu thu n phát sinh. Trong s thành đạ t c a h u h ế t các công ty đề u có s góp m t c a nh ng nhân viên lâu n ă m đ ó và nh ng ng ườ i này luôn chi ế m gi nh ng v trí quan tr ng c a công ty. Và để đượ c nh ng v trí đ ó, h đ ã ph i tr i qua nh ng ngày tháng gian nan th ă ng tr m cùng v i công ty, cho nên vi c bu c h t b v trí c a mình để chuy n sang m t v trí khác theo ki u "thuyên chuy n công tác" có th s là trách nhi m vô cùng khó kh ă n và t ế nh đố i v i h u h ế t các ông ch . Các c u binh này th ườ ng đượ c h ưở
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 5

nhan_vien_cua_ban_thuoc_tip_nguoi_nao_8473 - Nhn vin ca Bn:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online