ngu_phap_bai_30_minano_hongo_8812 - 1. 「 Nôi choán 」...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. 「 Nôi choán 」 に N が V て あります caáu truùc bieåu thò caùch noùi traïng thaùi cuûa 1 vaät thì ngoaøi ~ています ôû baøi 29 thì coøn coù caáu truùc ~てあ ります +~ています: ñoäng töø ñöôïc söû duïng laø Töï ñoäng töø, laø caùch noùi khi thaáy y nguyeân traïng thaùi cuûa vaät. +~てあります: ñoäng töø ñöôïc söû duïng laø Tha ñoäng töø, bieåu thi traïng thaùi hieän taïi cuûa keát quaû haønh vi maø con ngöôøi laøm coù yù ñoà, muïc ñích. Tuy nhieân k quan troïng laø ai ñaõ laøm. れい: 1.ほんに なまえが かいてあります ( treân quyeån saùch coù ghi teân ) 2.かべに カレンダーが かけてあります ( treân töôøng coù treo taám lòch ) 2.N は 「 Nôi choán 」 に V て あります cuõng töông töï nhö baøi soá 10, ngoaøi caáu truùc ~に~が , coøn coù caáu truùc ~は~に れい: 1.よていは カレンダーに かいてあります。 ( döï ñònh thì coù vieát treân taám lòch ) 2.A:でんわは どこですか。 (ñieän thoaïi naèm ôû ñaâu?) B:でんわは つくえの うえに おいてあります。 ( ñieän thoaïi thì coù ñaët treân baøn...
View Full Document

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 3

ngu_phap_bai_30_minano_hongo_8812 - 1. 「 Nôi choán 」...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online