phuong_phap_danh_gia_nhan_vien_4885 - Phng php nh gi nhn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph ươ ng pháp đ ánh giá nhân viên Khi b n đ ã bi ế t cách thúc đẩ y nhân viên làm vi c thì b n c ũ ng c n ph i bi ế t qu n lý quá trình làm vi c c a h . Các nhân viên đ óng vai trò l n nh t trong các ho t độ ng c a b n. Qu n lý nhân viên m t cách hi u qu s mang l i cho nhà qu n lý vô s ích l i. Thông th ườ ng, quy trình đ ánh giá nhân viên kéo dài t 6 tháng t i 1 n ă m. Nên đ ánh giá công vi c v i hai m c đ ích c ơ b n là đư a ra nh n xét và ướ c l ượ ng công vi c.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Phân lo i nhân viên để đ ánh giá đ úng Ðánh giá công vi c chính là để đ ánh giá nhân viên. Nó quy ế t đị nh th ă ng ti ế n, khen th ưở ng, thuyên chuy n hay cho nhân viên thôi vi c đề u n m trong quy trình đ ánh giá này. Tuy nhiên, hi n nay c ũ ng có m t xu h ướ ng là các công ty đ ang b t đầ u tách r i vi c t ă ng l ươ ng ra kh i đ ánh giá công vi c. Ði u này khi ế n các nhân viên ph i chú tr ng đ i u ch nh công vi c nhi u h ơ n là ch t p trung vào ti n l ươ ng. Có hai hình th c đ ánh giá nhân viên là đ ánh giá m t cách t ươ ng đố i và đ ánh giá tuy t đố i. Trong hình th c đ ánh giá t ươ ng đố i, công vi c c a các nhân viên có liên quan đế n nhau. Ph ươ ng pháp này liên quan đế n h th ng ch c v và phân b quy n h n. Có th phân lo i m t s nhân viên thành các nhóm khác nhau. Ví nh ư nhóm làm vi c xu t s c, nhóm làm vi c khá, nhóm làm vi c trung bình, nhóm làm vi c y ế u. Tuy nhiên, ki u đ ánh giá này không cung c p cho các nhân viên nhi u thông tin v công vi c c a h . H bi ế t đượ c v trí c a mình so v i các đồ ng nghi p c p d ướ i. Nh ư ng để th c s đ i u ch nh công vi c c a mình thì h c n ph i bi ế t nh ng cái đ úng và nh ng cái c n ch nh s a. Hình th c đ ánh giá tuy t đố i đ ang đượ c s d ng nhi u h ơ n. Theo đ ó, nhà qu n lý s đ ánh giá theo s ơ đồ để x ế p lo i nhân viên d a trên m t vài tiêu chí. C n ph i hi u rõ s x ế p lo i này. Ví d nh ư m t nhân viên h ng th 5 thì t i sao anh ta l i h ng th 5 và khác v
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

phuong_phap_danh_gia_nhan_vien_4885 - Phng php nh gi nhn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online