{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lam_the_nao_de_co_buoc_khoi_dau_thanh_cong_3365 - Lm th no...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Làm th ế nào để có b ướ c kh i đầ u cho m t s nghi p thành công ? M t s nghi p thành công luôn là m ơ ướ c c a b t k ai. Tuy nhiên để đượ c s thành công đ ó thì không ph i d dàng. T t c đề u ph i b t đầ u t “hai bàn tay tr ng”. Và n ế u không bi ế t cách để kh i đầ u s nghi p c a mình r t có th b n s đ i theo m t h ướ ng khác hoàn toàn không phù h p v i b n. Tr ướ c khi b t đầ u s nghi p c a mình, đ i u quan tr ng là c n ph i suy xét th u đ áo v vi c b n đ ã ti ế n b nh ư th ế nào trong nh ng n ă m h c đạ i h c và s ti ế n b đ ó s đ óng góp nh ư th ế nào cho nh ng m c tiêu cá nhân và ngh nghi p chuyên môn c a
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b n. Hãy th nh l i nh ng k ế ho ch c a b n khi m i vào đạ i h c. Nh ng k ế ho ch đ ó đ ã h ướ ng b n t i v trí hi n nay c a b n. Nh ng k ế ho ch đ ó là c a riêng b n hay do nh ng ng ườ i khác nh ư b , m , b n bè ho c ng ườ i thân gây tác độ ng? Nh ng k ế ho ch ban đầ u c a b n v ngh nghi p chuyên môn có còn giá tr không? Tình hình đấ t n ướ c c a b n đ ã thay đổ i ra sao k t lúc b n có quy ế t đị nh đầ u tiên? Đ i u quan tr ng là c n ph i xác đị nh m c tiêu ngh nghi p chuyên môn th t rõ ràng. Càng xác đị nh ch n ch n n ơ i b n mu n đế n thì b
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}