25_8vanhoatangqua_9446 - Vn ha tng qu trong kinh doanh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Văn hóa t ng quà trong kinh doanh Trong m t th tr ng đa văn hóa và ph thu c l n nhau c a th k 21 ị ườ ộ ẫ ế ỷ này, s thành công c a các doanh nhân còn đ c quy t đ nh b i ki n ượ ế ế th c v nh ng đi m khác bi t gi a các n n văn hóa trong hành đ ng và t p quán kinh doanh . S thi u hi u bi t v các văn hóa kinh doanh t i các th tr ng khác nhau có ế ế ề ị ườ th d n t i nh ng hi u nh m hay gây m t lòng đ i tác kinh doanh. Nh ng b c ể ẫ ướ ti n v ng ch c ra th tr ng toàn c u s không th thi u ki n th c v các t p ế ị ườ ế ế quán, nghi th c kinh doanh t ng n n văn hóa c th . ở ừ M t ph n quan tr ng trong ki n th c kinh doanh đa văn hóa - đó là các quy c, ế ướ t c l t ng quà khác bi t trên th gi i. Vi c hi u rõ văn hóa t ng quà và các quy ụ ệ ặ ế ớ c có liên quan có th giúp các doanh nhân n c ngoài xây d ng thành công ướ ướ nh ng m i quan h t t đ p h n v i các đ i tác kinh doanh, đ ng nghi p hay ệ ố ơ khách hàng đ a ph ng. ươ Các quy c, t c l t ng quà đa văn hóa th ng liên quan t i nh ng y u t ướ ụ ệ ặ ườ ế chính sau: - Ai là ng i nh n quà t ng? Đó là cá nhân, nhóm ng i hay t ch c? Đ a v , ườ ườ tr ng thái c a ng i nh n quà là gì?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 3

25_8vanhoatangqua_9446 - Vn ha tng qu trong kinh doanh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online