25_8viet_email_7158 - Th hin tc phong chuyn nghip qua email...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Th hi n tác phong chuyên nghi p qua ể ệ email H u h t các nhân viên trong công s ngày nay đ u th a nh n m t đi u r ng, ch c n ế ỉ ầ m ng Internet tr c tr c trong vòng m t vài gi đ ng h , h c m th y thi u v ng ờ ồ ồ ọ ả ế nh …m t chân m t tay v y. B i m t kh i l ng l n công vi c hàng ngày đ c gi i ư ố ượ ượ quy t qua email. S d ng email trong công vi c đã r t ph bi n, nh ng làm th nào ế ử ụ ổ ế ư ế đ ch ng t tác phong chuyên nghi p qua email thì không ph i ai cũng bi t. ế ... Đáng ti c là m t b ph n không nh các nhân viên ngày nay không chú tr ng đ n hình ế ộ ộ ế th c, n i dung các emails mà h g i đi hàng ngày, bên c nh đó h ch a khai thác h t ọ ử ư ế tính năng c a các ch ng trình ki m tra email nh m ph c v cho công vi c c a mình. ươ Nh ng emails x u v hình th c (vi t sai chính t , font ch r m rà), n i dung không ế ữ ườ đi th ng v n đ … có th khi n đ i tác, khách hàng đánh giá th p tác phong làm vi c ế c a nhân viên. B i v y b n c n chú m t s nguyên t c c b n trong vi c s d ng th đi n t trong ở ậ ộ ố ơ ả ử ụ ư ệ ử công vi c hàng ngày. 1. Vi c s d ng email trong công vi c hàng ngày c n tuân th Pháp lu t và các ử ụ nguyên t c c a m i công ty đ ra. Phát tán tài li u khiêu dâm; kh ng b , t n ố ấ công ng i khác qua email; ch ng phá chính quy n; ti t l bí m t công ty…đó ườ ế ộ là nh ng l i “ch t ng i” trong vi c s d ng email. ế ườ ệ ử ụ 2. So n th o email công vi c càng ng n càng t t, t p trung vào nh ng v n đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 3

25_8viet_email_7158 - Th hin tc phong chuyn nghip qua email...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online