{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5_9tang_toc_nghe_nghiep_9109 - 10 b quyt tng tc ngh nghip...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
10 bí quy t “tăng t c” ngh nghi p ế Nhi u chuyên gia t v n vi c làm đ ng ý r ng th i đi m thích h p ư nh t đ tìm ki m m t công vi c m i đó là b n b t đ u c m th y ế không còn thách th c v i công vi c hi n nay n a. B n có th đã s n sàng cho m t k ho ch s nghi p m i m c cao h n. N u không có ế ớ ở ơ ế nhi u c h i thăng ti n s nghi p t i n i b n làm vi c, công vi c ơ ế ơ thích h p nh t k ti p nên m t n i khác đâu đó t t h n. ế ế ơ ơ S có r t nhi u th ph i làm đ có đ c m t s thăng ti n ngh nghi p nh ý mu n. B n b t ượ ế ư đ u t đâu? B n đã h c h i đ c nh ng gì? Kinh nghi m c a b n ra sao? B n c n làm nh ng ượ gì? Ngày nay, m i th hoàn toàn ph thu c vào b n, qua đó ki m soát s nghi p t ng lai và ế ươ đ m b o r ng b n đang th ng ti n theo con đ ng s nghi p đúng đ n nh t. D i đây là 10 ế ườ ướ chi n l c đã đ c ki m nghi m giúp b n kh i đ ng m t s thăng ti n ngh nghi p thành công: ế ượ ượ ế 1/ Nói chuy n v i “s p” c a b n ế Hãy ng i xu ng và có m t cu c trò chuy n th ng th n và tr ng đi m v i “s p” hi n t i c a b n ế v t ng lai ngh nghi p trong t ng lai t i công ty. B n nên nh n m nh r ng b n mong mu n ề ươ ươ hi u qu công vi c đang làm s đáp ng t i đa các m c tiêu c a công ty, chia s các m c tiêu s nghi p c a b n thân b n v i “s p”. Các “s p” luôn tôn tr ng m t bi u hi n t tin và chín ế ế ch n nhân viên. 2/ Yêu c u nhi u h n ơ Vi c s n lòng giúp đ các phòng ban, t p th khác trong công ty - hay đ n gi n đ ngh nhi u ơ h n các trách nhi m - s làm gia tăng giá tr c a b n trong công ty. Không ch có v y, n u b n ơ ế yêu c u đ c làm thêm công vi c, công ty s th y đ c b n m t m i quan tâm và khát v ng ượ ượ giúp đ các phòng ban và công ty g t hái thành công chung. Nó cũng nh n m nh m t vai trò n i b t c a b n trong các ho t đ ng kinh doanh c a công ty. B n đ ng ng i vi c khó, chính vi c khó m i giúp b n tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

5_9tang_toc_nghe_nghiep_9109 - 10 b quyt tng tc ngh nghip...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online