{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

xay_dung_thuong_hieu_2_067 - Xy dng thng hiu yu t sng cn ca...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xây d ng th ng hi u - y u t s ng còn c a doanh nghi p nh ươ ế G n đây xu t hi n xu h ng “cá l n nu t cá bé” gi a các th ng hi u ướ ươ qu c t hùng m nh và các th ng hi u n i đ a nh . Câu h i đ c nhi u ế ươ ượ ng i đ t ra ngày nay là li u nh ng “chú cá bé” có đ kh năng c nh ườ tranh sinh t n tr c s t n công c a “đàn cá l n” thông qua chi n l c ướ ế ượ xây d ng th ng hi u hay không? ươ Ngành hàng không là m t ví d tiêu bi u cho tr ng h p này. Hàng lo t nh ng ườ v sáp nh p g n đây gi a các hãng hàng không M đã d n đ n s bi n m t ế ế c a nhi u tên tu i quen thu c m t th i nh TWA, Pan American, Republican, ư Allegheny và Pacific Southwest. Gi đây United, American và Delta là ba hãng l n đang th ng tr ngành hàng không M . Nhi u ng i t h i không bi t sân ườ ế ch i này có còn đ ch cho các hãng hàng không nh không? ơ R t may là không ph i ai cũng bi quan nh v y. Giáo s b môn ti p th Jagdish ư ư ế Sheth c a Đ i h c Emery Atlanta cho r ng s l ng các đ i th c nh tranh ố ượ h u h t các th tr ng tăng nhanh đ t o nên s cân b ng t t nh t gi a tính ế ườ hi u qu và tính c nh tranh. Và, trong lo i th tr ng phát tri n đ c tr ng đó t n ườ ư t i hai thành ph n đ c l p: m t bên là “ông trùm” (generalists) chuyên chăm lo cho nhu c u c a các khách hàng ch đ o và m t bên là các doanh nghi p đ a ph ng t p trung đáp ng nhu c u cho t t c các khách hàng còn l i. Giáo s ươ ư Sheth cho r ng các th ng hi u đ a ph ng nên cùng t n t i song song v i các ươ ươ th ng hi u qu c t và ch t p trung vào th tr ng n i đ a. Trong h u h t các ươ ế ỉ ậ ườ ế tr ng h p, nh ng th ng hi u này nên t b ng lòng v i ph n l i nhu n mà ườ ươ mình đã ki m đ c (margin share) h n là vi c đòi h i ph i chi m đ c m t th ế ượ ơ ế ượ ph n xác đ nh t nh ng “ông trùm”. Trong cu n sách The Rule of Three (NXB Free Press, 2002), Giáo s Sheth và ư đ ng tác gi Rajendra Sisodia nghiên c u kho ng h n 10 ngành công nghi p ơ trên toàn n c M và đ a ra k t lu n r
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}