30_8_tam_buoc_tro_thanh_nha_quan_li_0891 - 8 bc tr thnh ngi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8 b c đ tr thành ng i qu n lý thành công ướ ể ở ườ Dù b n m i đi làm hay đã qu n lý m t t ch c trong nhi u năm, công vi c qu n lý c a ộ ổ b n s đ c c i thi n rõ r t n u b n bi t thi t l p m i quan h v i c p d i. ẽ ượ ệ ế ế ế ậ ệ ớ ấ ướ Hãy làm theo nh ng nguyên t c này đ s p x p m c tiêu c a nhóm, khi n h luôn nh t i và ể ắ ế ế ớ ớ nâng cao cách làm vi c c a h . Hãy nh r ng h làm vi c t t thì b n m i thành công. ớ ằ ệ ố 1. Xác đ nh rõ vai trò c p d i ướ Hãy ch c ch n r ng s mong ch c a b n vai trò c a c p d i trong m t nhóm d án hay ờ ủ ạ ở ướ v i nh ng trách nhi m mang tính cá nhân là rõ ràng và d hi u. Vi c hi u sai s đ l i h u ễ ể ẽ ể ạ ậ qu s lãng phí năng l ng và th i gian cho c b n và nh ng nhân viên c a b n. ả ở ự ượ ả ạ Hãy b t đ u công vi c qu n lý c a b n b ng vi c miêu t rõ ràng công vi c cho c p d i . ướ N u c p d i c a b n không hi u m t cách rõ ràng v trách nhi m và n i dung công vi c c a ế ướ ủ h , cũng nh vai trò c a h có đ ng l c nh th nào trong nhóm, b n s thua cu c. ư ư ế Ng i nhân viên đó s không làm vi c hi u qu và đi u thi u sót này có th nh h ng đ n ườ ế ể ả ưở ế c nhóm cũng nh thành tích c a h và năng su t công vi c. ư 2. Phác th o ra m t danh sách nh ng m c tiêu mà b n mong ch nhân viên ờ ở Phác th o ra m t danh sách nh ng m c tiêu mà b n yêu c u ng i nhân viên, đó là cách ầ ở ườ duy nh t đ c p d i làm vi c t t h n - khi h đã đ t ra m c tiêu đ th c hi n. ể ấ ướ ệ ố ơ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 2

30_8_tam_buoc_tro_thanh_nha_quan_li_0891 - 8 bc tr thnh ngi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online