26_8giao_tiep_qua_dt_6758 - GIAO TIP QUA IN THOI Hu ht...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GIAO TI P QUA I N THO I ĐỆ H u h t trong chúng ta ai c ng ã t ng tr i qua nh ng cu c g i t o nên ế ũ đ ừ ọ ạ c m giác b c b i hay n n chí. B n có bi t ó a ph n là do thi u hi u bi t ế đ đ ế ế v cách giao ti p trên i n tho i? Nh ng ch d n sau ây s cho th y ế đ ệ ỉ ẫ đ nh ng nghi th c chúng ta nên v n d ng khi có nh ng cu c i n tho i trong ộ đ ệ kinh doanh. M i giao ti p t c thành công là do có s chu n b ngay t u. Giao ế đạ đượ ừ đầ ti p qua i n tho i c ng không là ngo i l . B n c n tìm hi u rõ ng i b n ế đ ệ ạ ũ ạ ệ ườ ạ s p g i là ai, th i gian thích h p nh t g i, lý do và kh n ng b n giúp ấ để ọ ả ă c gì cho h . Hãy c g ng làm cho cu c g i c a b n có chu n b tr c, đượ ố ắ ọ ủ ị ướ ph i có c u trúc, ng n g n và rõ ràng. N u ng i b n g i ch a bi t v b n thì ngay t phút u tiên hãy gi i thi u ế ườ ạ ư ế ề ạ đầ v b n thân. M t vài l i gi i thi u ban u không ch cho th y kh n ng ề ả đầ ả ă giao thi p mà còn cho phép ng i b n g i có c nh ng thông tin ban ườ ạ đượ u cho cu c nói chuy n. đầ Nêu rõ m c ích g i ngay khi ã gi i thi u. ng bao gi ngh r ng ng i ụ đ đ Đừ ĩ ằ ườ nghe hi u c lý do b n g i và nh ng gì b n mong i t h . Hãy nói rõ ể đượ đợ ừ ọ h n v v n ó c ng nh các thông tin khác. ơ ề ấ đề đ ũ ư Nh ng v n hay thông tin quan tr ng ph i nói th t rõ ràng. Nói chuy n ấ đề dông dài hay ch nêu ra m t cách i khái s làm ng i nghe m t t p trung đạ ườ ấ ậ và ph n ng không t t. ả ứ Nghi th c nói chuy n trên i n tho i luôn òi h i tính chuyên nghi p cao. đ ệ đ Khi nói chuy n v i ng i ch a quen thì tránh nh ng n i dung ít mang tính ườ ư trang tr ng và các câu h i mang tính cá nhân. M t khi m i quan h t t ã ệ ố đ c xây d ng thì b n có th h i th m gia ình, hay c v nh ng ho t đượ ể ỏ ă đ ả ề ng cu i tu n, nh ng v n ph i tránh nh ng v n nh y c m (chính tr , độ ư ấ đề tôn giáo, phân bi t gi i tính,. ..). Tính riêng t và b o m t i v i nh ng n i dung nh t nh c n ph i c ý ư ậ đố ớ ấ đị ả đượ th c rõ khi nói chuy n qua i n tho i. Hãy xác nh n v i ng i nghe li u đ ệ ườ ây có ph i là lúc thích h p nói v nh ng v n ó hay không. đ ợ để ấ đề đ Hãy th t kiên nh n. M t kh n ng giao ti p t t òi h i b n ph i th t bình ả ă ế ố đ ỏ ạ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course Kỹ NăNG 12345 taught by Professor Google during the Spring '10 term at American College of Computer & Information Sciences.

Page1 / 6

26_8giao_tiep_qua_dt_6758 - GIAO TIP QUA IN THOI Hu ht...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online