596_ky_nang_giao_tiep_danh_ch - K nng giao tip dnh cho nh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K n ng giao ti p dành cho nhà qu n lý ỹ ǎ ế M t nghiên c u m i đ c ti n hành M đ i v i 20.000 ng i ph ng v n cho ớ ượ ế ỹ ố ớ ườ th y: lý do s 1 làm cho ng i ta r i b công vi c chính là "cách đ i x không t t ườ ờ ỏ ố ử c a ông ch ". Nói cách khác, đó là vì h đã g p ph i nh ng ông ch t i. ủ ồ M t trong nh ng nguyên nhân đ c nêu lên nhi u nh t là do. .. k n ng giao ti p ượ ỹ ǎ ế kém. Ng i ta th ng đ c khuy n khích đ hoàn thành t t công vi c n i làm ườ ườ ượ ế ệ ở ơ vi c, nh ng không có m t đánh giá nào v k n ng giao ti p c a h . N u b n ư ề ỹ ǎ ế ế không th nói l u loát trong nh ng cu c h p, thì b n đã m t đi s tín nhi m và tin ư c y mà m t nhà qu n lý c n có. Hay nói đ n gi n là n u b n không ph i là m t ơ ế ng i bi t truy n đ t có hi u qu , thì có l b n không nên làm ông ch . V y làm ườ ế ẽ ạ th nào đ các nhà qu n lý ngày nay truy n đ t t t, k c s d ng e-mail? ế ạ ố ể ả ử ụ D i đây là vài đi m c n thi t đáng đ l u ý. ướ ế ể ư 1. C n ph i chú ý l ng nghe. Quan tâm đ n nh ng ng i làm công cho b n. Đi u này m i nghe có v đ n gi n, ế ườ ẻ ơ nh ng đó là l i phàn nàn ph bi n và cũng là ý ki n c a nhi u chuyên gia v ư ổ ế ế ngu n con ng i. H nh n m nh nhi u nh t trong các cu c h i th o c a các nhà ườ qu n lý là "h c cách l ng nghe sao cho t t h n". Có câu chuy n v m t ông ch đã ố ơ ề ộ ch ng tay d i c m và l ng nghe ch m chú b t c ai nói. Nh ng n u nhìn k , thì ướ ằ ǎ ấ ứ ư ế ra m t ông ta đã nh m m t l i d i c p kính m u. Ông ta th ng dùng các cu c ắ ạ ướ ặ ườ h p đ tranh th ng m t gi c ng n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

596_ky_nang_giao_tiep_danh_ch - K nng giao tip dnh cho nh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online