CHUNG KHOAN - I. Chng khon l g? Chng khon l hng ho trn th...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Ch ng khoán là gì? Ch ng khoán là hàng hoá trên th tr ng ch ng khoán, bao g m c phi u, trái ị ườ ế phi u, ch ng ch qu đ u t và m t s lo i khác, nh quy n mua c phi u ế ỹ ầ ư ộ ố ạ ư ế m i, h p đ ng t ng lai, h p đ ng quy n l a ch n. ươ ề ự II. Th tr ng ch ng khoán là gì? ị ườ Th tr ng ch ng khoán là m t th tr ng mà n i các Công ty phát hành c ị ườ ị ườ ơ phi u cho nh ng ng i mu n đ u t vào các Công ty đó và là n i các nhà đ u ế ườ ầ ư ơ t (và các nhà đ u c ) mua và bán ch ng khoán vì m c tiêu l i nhu n. Th ư ơ tr ng ch ng khoán có th là t p trung ho c phi t p trung. Hình thái đi n hình ườ c a th tr ng ch ng khoán là S giao d ch ch ng khoán (ti ng Anh g i là Stock ị ườ ế Exchange). T i S giao d ch ch ng khoán, các l nh mua và bán ch ng khoán đ c kh p đ hình thành giá giao d ch. ượ Th tr ng ch ng khoán phi t p trung còn g i là th tr ng OTC (ti ng Anh g i ị ườ ị ườ ế là Over the counter). Trên th tr ng OTC, các giao d ch đ c ti n hành qua ị ườ ượ ế m ng l i các Công ty ch ng khoán phân tán trên kh p đ t n c và đ c k t ướ ấ ướ ượ ế n i v i nhau thông qua m ng đi n t . Giá trên th tr ng này hình thành theo ố ớ ệ ử ị ườ ph ng th c tho thu n. ươ III. Các nguyên t c ho t đ ng c a th tr ng ch ng khoán ạ ộ ị ườ Th tru ng ch ng khoán ho t đ ng theo 3 nguyên t c c b n: nguyên t c trung ạ ộ ơ ả gian, nguyên t c đ u giá và nguyên t c công khai. Nguyên t c trung gian: M i ho t đ ng giao d ch, mua bán ch ng khoán trên th ạ ộ tru ng ch ng khoán đ u đu c th c hi n thông qua các trung gian, hay còn g i là các nhà môi gi i. Các nhà môi gi i th c hi n giao d ch theo l nh c a khách hàng và hu ng hoa h ng. Ngoài ra, nhà môi gi i còn có th cung c p các d ch v khác
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

CHUNG KHOAN - I. Chng khon l g? Chng khon l hng ho trn th...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online