{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CONG TRINH TN - ON TNCS H CH MINH TP H CH MINH BCH TRNG CAO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Tp. H Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2010 S : 04/KH-LCĐKQTKD K HO CH V/v Đ nh h ng th c hi n “Công Trình Thanh Niên” c p chi Đoàn ướ LCĐ khoa Qu n Tr Kinh Doanh ư Căn c ph ng h ng ho t đ ng c a Đoàn tr ng Cao Đ ng Kinh T ươ ướ ạ ộ ườ ế Tp. H Chí Minh; Ư Căn c ph ng h ng ho t đ ng, đ c đi m, tình hình th c t và kh ươ ướ ạ ộ ự ế năng c a LCĐ khoa Qu n Tr Kinh Doanh nhi m kì 2009 – 2010; Nay BCH LCĐ Khoa QTKD th ng nh t đ ra k ho ch v vi c ấ ề ế ề ệ đ nh h ng ướ th c hi n “Công Trình Thanh Niên” c p chi Đoàn c a LCĐ khoa Qu n Tr Kinh Doanh v i n i dung c th ụ ể nh sau ư : I. M C ĐÍCH – Ý NGHĨA: Th c hi n hóa c th “Công Trình Thanh Niên” c a các chi Đoàn đang
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

CONG TRINH TN - ON TNCS H CH MINH TP H CH MINH BCH TRNG CAO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online