DANH SÁCH CÁC NHÓM CLKD LỚP CQT 4

DANH SÁCH CÁC NHÓM CLKD LỚP CQT 4

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NHÓM H VÀ TÊN SV N I DUNG GV ĐÁNH GIÁ 1 Lê Minh B o Ng c 1 Đoàn Th Ng c Hân 1 Nguy n Tr n Xuân H ng 1 Ph m Thanh Quang 2 Phan Đình T n 2 Thái Thanh Tâm 2 Mai Th Th o 2 Nguy n Th Thi n 3 H Th Kim Loan 3 Nguy n Thu Ph ng ươ 3 Bùi Th Thanh Th ng ươ 3 Đinh Thi M Vân 4 Phan Th L ch 4 Ph m Lê Quyên 4 Tr nh Thành Tân 4 Nguy n Th Thanh Thúy 5 Tr ng Minh ươ Tri u 5 Nguy n Th Ái Vân 5 Bùi Đình Xanh 5 D ng Ng c ươ 6 Nguy n Minh H i 6 T ng Th C m ị ẩ Loan 6 Nguy n Văn N ơ 6 Nguy n Th Thùy Nhi 7 Tr n Th Vân Anh 7 Huỳnh Th Ki u Thuyên 7 Nguy n Th Huy n Vy 7 Đ Th Ánh Xuân 8 Tr ng Nguy n ươ Thanh Bình 8 Lê Văn C ng ườ 8 Nguy n Kim Hoàng 8 Nguy n Tr n Th o Trinh 9 Đ Thi Thu 9 Huỳnh Th M ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

DANH SÁCH CÁC NHÓM CLKD LỚP CQT 4

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online