DS KTQT - DANH SCH NHM THUYT TRNH MN KTQT LP CQT 4/3...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DANH SÁCH NHÓM THUY T TRÌNH MÔN KTQT L P CQT 4/3 Ngày 03/03/2010 -----------***----------- NHÓM H VÀ TÊN N I DUNG GV ĐÁNH GIÁ 1 Lê Minh B o Ng c Đoàn Th Ng c Hân Nguy n Tr n Xuân H ng Ph m Thanh Quang
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online