To trinh ket qua dan ta biet su ta 2010

To trinh ket qua dan ta biet su ta 2010 - TRNG CAO NG KINH...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐOÀN TR NG ƯỜ CAO Đ NG KINH T TP.HCM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ *** S : 36/TTr-ĐTN TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2010 T TRÌNH V/v khen th ng các đ n v đ t gi i trong H i thi “Dân ta bi t s ta” ưở ơ ị ạ ế ử Đ nâng cao hi u bi t t n t ng v ki n th c l ch s hào hùng c a dân t c ế ậ ườ ề ế ứ ị Vi t Nam, k t h p giáo d c truy n th ng l ch s c a dân t c, lòng yêu n c, ch ế ợ ử ủ ướ nghĩa anh hùng cách m ng cho đoàn viên, thanh niên. BCH Đoàn tr ng Cao đ ng ườ Kinh t TP. HCM đã t ch c h i thi “Dân ta bi t s ta” và ngày 22 tháng 5 năm ế ế ử 2010. H i thi đã thành công t t đ p, k t qu h i thi nh sau: ố ẹ ế ả ộ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online