CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CU C THI “CHÌA KHÓA TRI TH C” – MÔI TR NG XANH ƯỜ CÂU H I DÀNH CHO KHÁN GI Thái Lan cũng t ng đ c g i là Xiêm ượ ọ , đây là tên g i chính th c c a n c này đ n ngày 11 tháng 5 năm 1949. trong ti ng Thái có nghĩa là "t ướ ế ế do". Thái cũng là tên c a ng i Thái–là s c dân trong đó có khá nhi u ườ ng i hi n là dân t c thi u s có s dân đáng k Trung Qu c v n l y ườ ể ở ẫ ấ tên là Xiêm. 2/ Đ i d ng có di n tích nh nh t trong 5 đ i d ng trên th gi i? ạ ươ ạ ươ ế ớ a. Thái Bình D ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Ask a homework question - tutors are online