CÂU HỎI MỞ

CÂU HỎI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NG XANH ƯỜ CÂU H I M 1/ Nghèo đói và môi tr ng có quan h nh th nào? ườ ư ế Nghèo đói làm cho các c ng đ ng nghèo ph thu c vào các ngu n tài nguyên m ng manh c a đ a ph ng tr nên d b t n th ng do các bi n đ ng ươ ễ ị ổ ươ ế c a t nhiên và xã h i. ủ ự Nghèo đói d n đ n thi u v n đ u t cho s n xu t, cho c s h t ng và ế ế ầ ư ơ ở ạ ầ văn hoá giáo d c và cho các d án c i t o môi tr ng. ả ạ ườ Nghèo đói làm gia tăng t c đ khai thác tài nguyên theo h ng quá m c ướ hay hu di t. ỷ ệ Nghèo đói là m nh đ t lý t ng cho mô hình phát tri n ch th t p trung ưở ị ậ vào tăng tr ng kinh t và xây d ng m t xã h i tiêu th . ưở ế Nghèo đói góp ph n bùng n dân s . 2 / Tác h i c a thu c lá đ i v i môi tr ng nh th nào? ạ ủ ố ớ ườ ư ế Ngoài tác h i đ i v i s c kho , kinh t thì thu c lá cũng góp ph n không ạ ố ớ ứ ế nh vào vi c hu ho i môi tr ng: ườ + Ch t phá cây đ s y thu c lá là m t nguyên nhân chính c a n n phá ể ấ r ng. + Ch t th i hoá h c trong quá trình s n xu t thu c lá gây ô nhi m đ t và n c. ướ + Hút thu c lá mà không chú ý cũng là nguyên nhân gây nên cháy, th m ho môi tr ng và thi t h i v kinh t . ườ ệ ạ ề ế + Th i đ u m u thu c lá và v bao sau khi s d ng sinh ra m t kh i ả ở ầ ử ụ l ng rác l n. ượ + N c mi ng nh ra khi nhai thu c gây m t v sinh và ô nhi m môi ướ ế tr ng. ườ + Khói thu c lá là nguyên nhân chính gây ô nhi m không khí trong nhà. 3/ B n hãy k ít nh t 4 công d ng c a vi c tái ch rác?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

CÂU HỎI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online