ĐÈ 1

ĐÈ 1 - CUC THI CHA KHA TRI THC MI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CU C THI “CHÌA KHÓA TRI TH C” – MÔI TR NG XANH ƯỜ TR C NGHI M - Đ 1 1/ Môi tr ng là gì? ườ a/ Môi tr ng bao g m các y u t t nhiên, có nh h ng t i đ i s ng, ườ ế ố ự ưở ớ ờ ố s n xu t, s t n t i, phát tri n c a con ng i và sinh v t. ấ ự ồ ạ ể ủ ườ b/ Là v t ch t nhân t o bao quanh con ng i, có nh h ng t i đ i s ng, s n ườ ưở ớ ờ ố xu t, s t n t i, phát tri n c a con ng i và sinh v t. ự ồ ạ ườ c/ Hai đáp án trên đ u sai d/ Hai đáp án trên đ u đúng. 2/ Hi u ng nhà kính là gì? ệ ứ a/ Là do nhi t đ trái đ t tăng làm tan băng hai đ u c c trái đ t, h u qu là ệ ộ làm cho m c n c bi n dâng cao. ướ b/ Là do s nóng lên c a trái đ t làm thay đ i đi u ki n s ng bình th ng c a ườ các sinh v t trên trái đ t, gây h u qu x u cho môi tr ng ả ấ ườ c/ Là k t qu c a s trao đ i không cân b ng v năng l ng gi a trái ế ả ủ ự ượ đ t v i không gian xung quanh, d n đ n s gia tăng nhi t đ c a khí quy n ấ ớ ế ộ ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ĐÈ 1 - CUC THI CHA KHA TRI THC MI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online