ĐỀ 2

ĐỀ 2 - CUC THI CHA KHA TRI THC MI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CU C THI “CHÌA KHÓA TRI TH C M Ô I TR NG XANH ƯỜ TR C NGHI M - Đ 2 1/ B o v môi tr ng là vi c c a ai? ườ a/ Là c a UBND các c p. b/ Là c a ngành qu n lý tài nguyên và môi tr ng. ườ c/ Là vi c c a toàn dân ệ ủ . d/ Đáp án b và c đúng. 2/ Lu t B o v Môi tr ng hi n hành c a Vi t Nam, đ c Qu c h i ườ ượ thông qua kỳ h p nào, ngày tháng năm nào? a/ Đ c Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 8 thông qua ngày 29/11/2005. ượ ố ộ b/ Đ c Qu c h i khóa X, kỳ h p th 8 thông qua ngày 29/11/2005. ượ c/ Đ c Qu c h i XI, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/11/2005. ượ d/ Đ c Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 29/11/2005. ượ 3/ Rác có m y lo i? g m nh ng gì? a/ Có 04 lo i, đó là: rác h u c , rác vô c , rác tái ch đ c và rác không
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

ĐỀ 2 - CUC THI CHA KHA TRI THC MI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online