HỘI THI ATGT

HỘI THI ATGT - ON TNCS H CH MINH TP...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Tp. H Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2010 S : 05/KH-LCĐKQTKD K HO CH V/v T ch c h i thi “Chìa Khóa Tri Th c” v i ch đ An toàn giao thông ủ ề khoa Qu n Tr Kinh Doanh Căn c ph ng h ng ho t đ ng, đ c đi m, tình hình th c t và kh ươ ướ ự ế năng c a LCĐ khoa Qu n Tr Kinh Doanh; Nay BCH LCĐ Khoa QTKD th ng nh t đ ra k ho ch t ch c h i thi ấ ề ế “Chìa Khóa Tri Th c” v i ch đ An toàn giao thông ủ ề g m các n i dung c th ụ ể nh sau: ư I. M C ĐÍCH – M C TIÊU 1.M c đích : H ng ng tháng an toàn giao thông – tháng 9 năm 2010. ưở Truy n thông r ng rãi trong HS-SV ngh đ nh 30 c a chính ph v lu t giao ị ị ủ ề ậ thông dành cho……và nâng cao ý th c ch p hành lu t giao thông đ ng b . ườ T o sân ch i lành m nh cho HS - SV trong các khoa. ơ 2.M c tiêu : * T o ra s chuy n bi n trong nh n th c và hành vi cho HS-SV v vi c ch p ế ề ệ hành lu t giao thông. II. N I DUNG CHI TI T: 1. Th i gian : vào lúc 7h30 đ n 11h30 ngày 26/9/2010. ế 2. Đ a đi m: H i tr ng B5. ườ 3. Đ i t ng tham gia h i thi: ố ựơ 04 Chi đoàn khóa 5 tr c thu c LCĐ khoa QTKD. 01 Chi đoàn khóa 5 tr c thu c LCĐ khoa TCKT. 01 Chi đoàn khóa 5 tr c thu c LCĐ khoa Ngo i Ng . 02 Chi đoàn khóa 5 tr c thu c LCĐ khoa TM-DL (g m 01 CKD và 01 CXN). 4. Hình th c: M i chi đoàn l p 1 đ i d thi g m 10 ng i ườ ( L u ý cân đ i ư v s l ng nam và n ). ề ố ượ 5. N i dung cu c thi bao g m: Lu t giao thông đ ng b . ườ Ngh đ nh 30 c a chính ph . ị ị Th c tr ng v giao thông hi n nay.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6. Th l : cu c thi di n ra trong 4 vòng : ể ệ a. Vòng 1: Thi tài ki n th c. ế M i đ i ch n ra 4 ng i d thi. ỗ ộ ườ ự M i đ t thi g m 4 đ i và 15 câu h i tr c nghi m. ỗ ợ Các thành viên c a m i đ i l n l t tr l i t ng câu h i do MC ỗ ộ ầ ượ ả ờ ừ đ c lên b ng cách gi b ng đáp án A, B, C, D. ơ ả M i đáp án đúng đ c 10 đi m. ượ Đi m t i đa: 150 đi m.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

HỘI THI ATGT - ON TNCS H CH MINH TP...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online