KH TỔ CHỨC HỘI THI

KH TỔ CHỨC HỘI THI

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Tp. H Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2010 S : 03/KH-LCĐKQTKD K HO CH V/v T ch c h i thi “Chìa Khóa Tri Th c” v i ch đ B o v môi tr ng ủ ề ả ườ khoa Qu n Tr Kinh Doanh Căn c ph ng h ng ho t đ ng và đ c đi m, tình hình th c t c a ươ ướ ự ế ủ LCĐ khoa Qu n Tr Kinh Doanh; Nay BCH LCĐ Khoa QTKD th ng nh t đ ra k ho ch t ch c h i thi ấ ề ế “Chìa Khóa Tri Th c” v i ch đ B o v môi tr ng ủ ề ả ườ v i n i dung c th ụ ể nh sau: ư I. M C ĐÍCH – M C TIÊU 1.M c đích : L p thành tích chào m ng ngày 30/4. Truy n thông r ng rãi trong HS-SV ý th c v b o v môi tr ng xung ề ả ườ quanh, nâng cao ý th c gi gìn v sinh tr ng l p. ườ T o sân ch i lành m nh cho HS-SV trong khoa QTKD. ơ 2.M c tiêu : * T o ra s chuy n bi n trong nh n th c và hành vi cho HS-SV v b o v ế ề ả môi tr ng xung quanh và gi gìn v sinh tr ng l p ườ ườ II. N I DUNG CHI TI T: 1. Th i gian : vào lúc 7h30 đ n 11h30 ngày 11/3/2010. ế 2. Đ a đi m: H i tr ng B5. ườ 3. Đ i t ng tham gia h i thi: Các chi đoàn tr c thu c LCĐ khoa QTKD. ố ựơ 4. Hình th c: M i chi đoàn l p 1 đ i d thi g m 10 ng i. ộ ự ườ 5. N i dung: Nh ng v n đ v th c tr ng môi tr ng hi n nay. ề ề ự ườ 6. Th l : cu c thi di n ra trong 4 vòng : ể ệ a. Vòng 1: Thi tài “T Gi i Thi u” ự ớ Các đ i d thi ph n t gi i thi u v đ i c a mình qua các hình ộ ự ầ ự ớ ề ộ ủ th c nh : hát, vè, ráp, di n th i trang… ư M i đ i đ a ra m t câu kh u hi u hành đ ng hay m t thông ư đi p (1băng rôn và 1 băng reo) nh m kêu g i m i ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 4

KH TỔ CHỨC HỘI THI

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online