To trinh ket qua CHIA KHOA TRI THUC

To trinh ket qua CHIA KHOA TRI THUC - TRNG CAO NG KINH T TP...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐOÀN TR NG ƯỜ CAO Đ NG KINH T TP.HCM Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ *** S : 01/TTr-LCĐKQTKD TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2010 T TRÌNH V/v khen th ng các đ n v đ t gi i trong Cu c thi “Chìa khóa Tri Th c” ưở ơ ị ạ Nh m m c đích truy n thông r ng rãi trong HS-SV ý th c b o v môi tr ng xung quanh, nâng cao trách nhi m gi gìn v sinh tr ng l p, ườ ườ Liên Chi Đoàn khoa Qu n Tr Kinh Doanh đã t ch c cu c thi “Chìa Khóa Tri Th c” v i ch đ ủ ề “Môi Tr ng Xanh” vào ngày 16 tháng 5 năm 2010. ườ H i thi đã thành công t t đ p, k t qu h i thi nh sau: ố ẹ ế ả ộ ư STT GI I TH NG ƯỞ Đ N V ĐO T Ơ GI I TR GIÁ GI I TH NG ƯỞ 01 Gi i nh t toàn đoàn CQT 5/4 500.000đ 02 Gi i nhì toàn đoàn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

To trinh ket qua CHIA KHOA TRI THUC - TRNG CAO NG KINH T TP...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online