BANG DU TRU KINH PHI

BANG DU TRU KINH PHI - TRNG CAO NG KINH T TP.HCM BCH ON...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR NG CAO ƯỜ Đ NG KINH T TP.HCM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BCH ĐOÀN TR NG ƯỜ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ B NG D TRÙ KINH PHÍ LÝ DO D TRÙ: Nh m ph c v cho bu i t p hu n chuyên đ ổ ậ “Kỹ năng thuyết trình thu hút công chúng”  - câu l c b h c thu t “V n m Doanh Nhân Tr ” khoa Qu n Tr Kinh Doanh ngày ộ ọ ườ Ươ 05 tháng 12 năm 2009. h N I DUNG D TRÙ: STT Đ I T NG Ố ƯỢ Đ N GIÁ Ơ S L NG ƯỢ THÀNH
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online