bao cao - HISINHVINVITNAM Tp.HCM,ngy17thng3nm2010...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                Tp. HCM, ngày 17 tháng 3  năm 2010                BCH HỘI SINH VIÊN TP HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP HCM                *** CLB HT VƯỜN ƯƠM DOANH NHÂN TRẺ S : 01/BC BÁO CAO K T QU HO T Đ NG CLB H C THU T V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ I. Đ C ĐI M TÌNH HÌNH: Ngày thành l p CLB: 07/11/2010. S l ng h i viên: 120. ố ượ Tình hình chung: T t c h i viên đ u h ng ng tích c c v i nh ng ấ ả ộ ưở bu i sinh ho t c a CLB. Tuy nhiên do ph i t p trung vào các k ho ch ạ ủ ả ậ ế thi c chung c a tr ng hay do nh h ng c a đi u ki n c s v t ch t ườ ưở ơ ở ậ nên cũng đã làm gi m m t ph n ch ng trình ho t đ ng c a CLB. ươ ạ ộ II. K T QU HO T Đ NG S T T TH I GIAN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

bao cao - HISINHVINVITNAM Tp.HCM,ngy17thng3nm2010...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online