{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bao cao - HISINHVINVITNAM Tp.HCM,ngy17thng3nm2010...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H I SINH VI Ê N VI T NAM                Tp. HCM, ng à y 17 th á ng 3  n ă m 2010                BCH H I SINH VI Ê N TP H  CH Í  MINH BCH TR ƯỜ NG CAO  ĐẲ NG KINH T  TP HCM                *** CLB HT V ƯỜ ƯƠ M DOANH NH Â N TR S : 01/BC BÁO CAO K T QU HO T Đ NG CLB H C THU T V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ I. Đ C ĐI M TÌNH HÌNH: Ngày thành l p CLB: 07/11/2010. S l ng h i viên: 120. ố ượ Tình hình chung: T t c h i viên đ u h ng ng tích c c v i nh ng ưở bu i sinh ho t c a CLB. Tuy nhiên do ph i t p trung vào các k ho ch ế thi c chung c a tr ng hay do nh h ng c a đi u ki n c s v t ch t ườ ưở ơ ở nên cũng đã làm gi m m t ph n ch ng trình ho t đ ng c a CLB. ươ II. K T QU HO T Đ NG S T T TH I GIAN Đ A ĐI M S H I VIÊN N I DUNG/CH Đ PH NG ƯƠ PHÁP RÚT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

bao cao - HISINHVINVITNAM Tp.HCM,ngy17thng3nm2010...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online