{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Copy of Copy of KH khoa học

Copy of Copy of KH khoa học - ON...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ BCH CHI ĐOÀN CQT 3/4 Tp. H Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2009 S : 01/KH-LCĐKQTKD K HO CH V/v Đ m b o tr t t - an ninh – an toàn cho đêm văn ngh gây qu t thi n ỹ ừ mang tên “tình th ng 2010” ươ Nh m chi ti t hóa k ho ch t ch c ch ng trình văn ngh gây qu t ế ế ươ ỹ ừ thi n mang tên “ tình th ng 2010” ươ Nay Ban T Ch c đ ra ph ng án nh m đ m b o tr t t - an ninh – an toàn ươ cho đêm văn ngh v i n i dung c th nh sau: ư 1. Các v trí ph c v trong đêm văn ngh : STT Đ I T NG ƯỢ V TRÍ NG I PH ƯỜ TRÁCH 01 Bãi xe c a khán gi Sân tr ng Ti u H c ườ Gia Đ nh. Tr ng Gia Đ nh ườ 02 Bãi xe c a ca sĩ – khách m i - BTC Bãi xe đ p c a tr ng ườ CĐKT TPHCM. Ban h u c n 03 L i ra vào c a khán gi ( l i soát vé) C ng đ ng Vĩnh ườ Vi n. Ban ki m phi u + ban ế an ninh.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}