hội thảo pp học tập

Hội thảo pp học tập

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H I SINH VIÊN VI T NAM TP.H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP.HCM ƯỜ Tp. H Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2010 *** CLB HT V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ S : 03/KH-CLBDNT K HO CH V/v T ch c h i th o h c t p v i ch đ “ph ng pháp h c t p hi u qu ọ ậ ớ ủ ề ươ ọ ậ trong th i đ i h i nh p” – CLB HT V n m Doanh Nhân Tr . ờ ạ ộ ườ Ươ Căn c k ho ch thành l p câu l c b h c thu t “V n m Doanh ế ộ ọ ườ Ươ Nhân Tr ” khoa Qu n Tr Kinh Doanh; Căn c biên b n cu c h p ngày 13/04/2010 c a BCN CLB v vi c t ệ ổ ch c h i th o “đ ng hành cùng sinh viên” v i ch đ ph ng pháp h c t p ủ ề ươ ọ ậ hi u qu trong th i đ i h i nh p; ờ ạ ộ Nay BCN CLB th ng nh t đ ra k ho ch t ch c ấ ề ế h i th o h c t p v i ch đ ọ ậ ủ ề “ph ng pháp h c t p hi u qu trong th i đ i h i nh p”, c ươ ọ ậ ờ ạ ộ th nh sau: ư I. M C ĐÍCH – Ý NGHĨA: 1.M c đích : Th c hi n hóa ch ng trình ho t đ ng đ phát tri n CLB. ươ ạ ộ Giúp HS – SV xây d ng cho mình ph ng pháp h c t p hi u qu đ đáp ươ ọ ậ ả ể ng đ c nhu c u tuy n d ng hi n nay. ượ Tôn vinh các HS – SV khá gi i t đó t o đ ng l c cho các SV khác. ỏ ừ Kh i ngu n cho phong trào h c t p và đ i m i ph ng pháp h c t p trong ơ ọ ậ ươ ọ ậ SV. II. N I DUNG CHI TI T: 1. Th i gian : vào lúc 8h đ n 10h ngày 09/5/2010. ế 2. Đ a đi m: H i tr ng B5. ườ 3. Thành ph n tham d : 450 HS – SV toàn tr ng. ườ 30 HS – SV khá – gi i. 02 khách m i là c u SV đã có nhi u thành công trong s nghi p. 02 khách m i là gi ng viên c a tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Hội thảo pp học tập

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online