KẾ HOẠCH thanh lap CLB-DNT

KẾ HOẠCH thanh lap CLB-DNT

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR ƯỜ NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Thành ph H Chí Minh, ngày 09 tháng 10 ố ồ năm 2009 S : 01/KH-BCHLC ĐKQTKD K HO CH V/v Thành l p CLB h c thu t “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” Căn c ph ng h ươ ư ng ho t đ ng c a LCĐ Khoa QTKD nhi m kì 2009- 2010; O Căn c k t qu cu c h p ngày 18/9 c ứ ế a BCH LCĐ Khoa QTKD v vi c thành l p câu l c b h c thu t ộ ọ “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” , Nay BCH LCĐ Khoa QTKD th ng nh t đ ra k ho ch thành l p câu l c b ế h c thu t “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” v i n i dung c th ụ ể nh sau: ư I.M C ĐÍCH – M C TIÊU 1.M c đích : : Hình thành m t đ i tiên phong đ ư c trang b nh ng kĩ năng c b ơ n nh m đáp ng các ho t đ ng Đoàn khoa. : Phát tri n phong trào Đoàn khoa. : T o ra m t môi tr ư ng h c t p, rèn luy n và sáng t o cho sinh viên khoa-tr ư ng. 2.M c tiêu : : T t c h ấ ả ộ i viên CLB đ u tr thành nh ng nhân t tích c c trong chuyên ngành qu n tr .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

KẾ HOẠCH thanh lap CLB-DNT

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online