{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KH khoa học

KH khoa học - ON TNCS H CH MINH TP...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Tp. H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 S : 03/KH-BCHLCĐKQTKD K HO CH V/v T ch c h i thi nghiên c u khoa h c chuyên đ “chi n l c c a HS – SV ế ượ ủ tr c v n đ tuy n d ng c a các doanh nghi p” - CLB h c thu t ướ ấ “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” Căn c k ho ch s ế 01/KH-BCHLCĐKQTKD - k ho ch thành l p câu ế l c b h c thu t “V n m Doanh Nhân Tr ” khoa Qu n Tr Kinh ộ ọ ườ Ươ Doanh; * Căn c ch ng trình ho t đ ng quý 1 – 2010 c a CLB h c thu t “V n ươ ạ ộ ườ m Doanh Nhân Tr ”. Ươ Nay BCH LCĐ Khoa QTKD ph i h p v i BCN CLB và h i sinh viên tr ng ườ th ng nh t đ ra k ho ch t ch c h i thi nghiên c u khoa h c chuyên đ ấ ề ế “chi n ế l c c a HS – SV tr c v n đ tuy n d ng c a các doanh nghi p”- CLB h c thu t ượ ủ ướ ấ “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” v i n i dung c th ụ ể nh sau: ư I. M C ĐÍCH – M C TIÊU 1.M c đích : * Th c hi n hóa ch ng trình ho t đ ng câu l c b h c thu t “ V n m ươ ộ ọ ườ Ươ Doanh Nhân Tr ” quý 1 – 2010. Trang b cho h i viên CLB và HS – SV toàn tr ng nh ng ki n th c, cách ườ ế th c và quy trình tuy n d ng c a các doanh nghi p. Giúp HS – SV xây d ng chi n l c ng tuy n d ng cho b n thân ngay khi ế ượ ứ còn đang h c t p. ọ ậ L p m t quy n k y u khoa h c. ỉ ế 2.M c tiêu : * T ch c m t h i thi nghiên c u khoa h c có h th ng khoa h c, bám sát v i ộ ộ ệ ố th c t và đ m b o tính quy mô chuyên nghi p. ự ế Kh i d y tinh th n đam mê nghiên c u khoa h c trong HS – SV và làm n n ơ t ng cho nh ng công trình nghiên c u khoa h c sau này. Xây d ng đ c c u n i tuy n d ng gi a HS – SV và các đ n v tài tr h i ượ ơ ợ ộ thi ngay trong bu i h i th o. ổ ộ II. N I DUNG CHI TI T: 1. Th i gian c a h i thi : t ngày 14/12/2009 đ n ngày 10/1/2010. ế a. 14/12/2009 – 17/12/2009: Phát đ ng h i thi trên ph m vi toàn tr ng ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
và nh n đăng kí tham gia h i thi. b. 18/12/2009 – 30/12/2009: HS – SV Vi t bài d thi. ế c. 31/12/2009: Thu bài d thi. d. 02/1/2010 – 08/1/2010: BGK ch m bài d thi và chu n b t ch c h i ị ổ th o m r ng nghiên c u khoa h c. ở ộ e. Vào lúc 7h30 đ n 11h ngày 10/1/2010: T ch c h i th o m r ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

KH khoa học - ON TNCS H CH MINH TP...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online