{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KH le ra mat - ON TNCS H CH MINH TP H CH MINH BCH TRNG CAO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Thành ph H Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2009 ố ồ S : 02/KH-BCHLCĐKQTKD K HO CH V/v T ch c l ra m t CLB h c thu t ứ ễ “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” Căn c k ho ch thành l p câu l c b h c thu t “V n m Doanh Nhân ế ộ ọ ườ Ươ Tr ” khoa Qu n Tr Kinh Doanh; Căn c biên b n cu c h p ngày 22/10/2009 c a BCH LCĐ Khoa QTKD và BCN CLB v vi c t ch c l ra m t câu l c b h c thu t ề ệ ổ ứ ễ ộ ọ “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” ; Nay BCH LCĐ Khoa QTKD và BCN CLB th ng nh t đ ra ấ ề k ho ch t ch c ế l ra m t câu l c b h c thu t ộ ọ “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr ” v i n i dung c th nh sau: ư I. M C ĐÍCH – M C TIÊU 1.M c đích : O Chính th c khai sinh câu l c b h c thu t “ V n m Doanh Nhân Tr ”. ộ ọ ườ Ươ Long tr ng gi i thi u câu l c b h c thu t “ V n m Doanh Nhân Tr ” ộ ọ ườ Ươ đ n sinh viên , h c sinh toàn tr ng v n i dung – hình th c ho t đ ng và ế ườ ề ộ nh ng tiêu chí mà câu l c b đã đ ra. 2.M c tiêu : O T ch c m t bu i l ra m t mang tính trang tr ng, quy mô và chuyên nghi p ổ ễ t ng ng v i đ c tr ng c a khoa Qu n Tr Kinh Doanh. ươ ớ ặ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

KH le ra mat - ON TNCS H CH MINH TP H CH MINH BCH TRNG CAO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online