loi dan - c vo on Thanh nin Cng H Ch Minh l mt nim vinh d v...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ c vào Đoàn Thanh niên C ng H Chí Minh là m t ni m vinh d và t hào c a t t c các b n thanh ượ ấ ả niên, nó có m t ý nghĩa quan tr ng nh nghi nh n s ti n b c a b n thân trong cu c s ng, có r t nhi u ư ự ế ộ ủ b n thanh niên đ c tôi luy n, l n lên và tr ng thành trong môi tr ng tiên ti n này. ượ ưở ườ ế “Đ c vinh d đ ng vào hàng ngũ c a Đoàn TNCS H Chí Minh, tr c c T qu c, c Đoàn, tr c ượ ự ứ ướ ờ ổ ướ chân dung c a Bác H vĩ đ i, tôi xin h a”:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online