NHẬT KÍ CHƯƠNG TRÌNH

NH&aacute&o - BCH LCĐ KHOA QU N TR KINH DOANH Ả Ị Tp.HCM ngày …… Tháng…….năm 20… BCN CLB V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BCH LCĐ KHOA QU N TR KINH DOANH Ả Ị Tp.HCM, ngày ……. Tháng……..năm 20… BCN CLB V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ Ẻ NH T KÍ CH NG TRÌNH Ậ ƯƠ---- *** ---- 1.N I DUNG – CH Đ : Ộ Ủ Ề ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2 .CHUYÊN GIA: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3. PH NG PHÁP T CH C: ƯƠ Ổ Ứ ...................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
View Full Document

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

NH&aacute&o - BCH LCĐ KHOA QU N TR KINH DOANH Ả Ị Tp.HCM ngày …… Tháng…….năm 20… BCN CLB V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online