{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Profile - NHM 1 NHM 2 NHM 3 NHM 4 Tp hp sinh vin v xy dng...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 4
Background image of page 6
•T p h p sinh viên và xây d ng ngu n nhân l c trên di n r ng c v s l ng và ch t l ng nh m đáp ng các nhu ố ượ ượ c u v nhân s trong nhà tr ng và các nhu c u tuy n ườ d ng. •T o ra m t môi tr ư ng h c t p, rèn luy n và sáng t o cho sinh viên khoa-tr ư ng. •T t c h i viên CLB đ u tr thành nh ng nhân t tích c c trong chuyên ngành qu n tr . •Xây d ng CLB tr thành c u n i gi a các doanh nghi p và sinh viên khi ra tr ư ng. •Gi i thi u vi c làm cho 30 h i viên CLB m i năm. •Sáng ch nh t tu n th nh t và tu n th ba hàng tháng. •Sân tr ng, h i tr ng và l u đ ng theo ch ng trình ho t ườ ườ ư ươ đ ng c a CLB.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
•BCN CLB căn c vào n i dung do Ban C V n đ ra đ xây d ng ch ng tr ươ ình ho t đ ng c th cho t ng tháng – t ng quý theo các ch đi m: Các v n đ th c ti n trong doanh nghi p: nhân s , hành chính, t ch c, qu n lí, ho t đ ng nhóm…. Các v n đ v : th tr ư ng, đ i tác, tranh ch p, Luân phiên các N i dung: Rèn luy n kĩ năng: giao ti p, nh n ế đ nh, gi i quy t tình hu ng, tác phong ế làm vi c… Gi i trí: trò ch i t ơ p th , game show, văn ngh , du l ch … •T ch c các bu i sinh ho t CLB, các bu i tranh lu n, các kì thi kĩ năng… •T ch c các bu i trò chuy n v i chuyên gia: Th y cô, doanh nhân. •T ch c “ Ngày h i Doanh Nhân Tr cho m i quý. •L ng ghép các ho t đ ng xã h i, t thi n…
Background image of page 8
•Th i gian: 18h đ n 20h30.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}