THÔNG BÁO CLB

THÔNG BÁO CLB - HI SINH VIN TRNG...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H I SINH VIÊN TR NG CAO Đ NG KINH T TP.HCM ƯỜ Câu L c B H c Thu t ộ ọ V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ M i t t c các h i viên CLB sinh ho t vào lúc 8h ngày CN 27/12/2009. ờ ấ ả T i: h i tr ng B5. ườ Ch đ : ủ ề NH NG ĐI U HS-SV C N QUAN TÂM TRONG BU I PH NG V N
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online