{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

thư mời hội thảo

Thư mời hội thảo

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ Ẳ Ế Ồ CÂU L C B H C THU T V N M DOANH NHÂN TR Ạ Ộ Ọ Ậ ƯỜ ƯƠ Ẻ Tp. H Chí Minh, ngà ồ y 02 tháng 12 năm 2009 TH M I Ư Ờ BCN CLB HT V n m Doanh Nhân Tr ườ Ươ ẻ trân tr ng kính m i: ọ ờ Th c sĩ Tr n Th Nh Thanh – Ban c v n CLB. ạ ầ ị ư ố ấ V ào lúc : 18 gi ờ ngày 05 tháng 12 năm 2009. Đ n ế t i ạ : H i tr ng B5 – Tr ng Cao Đ ng Kinh T Thành Ph H Chí Minh – s ộ ườ ườ ẳ ế ố ồ ố 33 Vĩnh Vi n, Qu n 10, Tp HCM. ễ ậ N i dung ộ : Tham d bu i t p hu n ự ổ ậ ấ chuyên đ “k năng thuy t trình thu hút ề ỹ ế đám đông”. TM. BCN CÂU L C B Ạ Ộ CH NHI M Ủ Ệ Hà M nh Ph ng ạ ươ ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ Ẳ Ế Ồ CÂU L C B H C THU T V N M DOANH NHÂN TR Ạ Ộ Ọ Ậ ƯỜ ƯƠ Ẻ Tp. H Chí Minh, ngà ồ y 02 tháng 12 năm 2009 TH M I Ư Ờ BCN CLB HT V n m Doanh Nhân Tr ườ Ươ ẻ trân tr ng kính m i: ọ ờ Th c sĩ Tăng Th Bích H ng – Ban c v n CLB. ạ ị ằ ố ấ V ào lúc : 18 gi ờ ngày 05 tháng 12 năm 2009. Đ n ế t i ạ : H i tr ng B5 – Tr ng Cao Đ ng Kinh T Thành Ph H Chí Minh – s ộ ườ ườ ẳ ế ố ồ ố 33 Vĩnh Vi n, Qu n 10, Tp HCM. ễ ậ N i dung ộ : Tham d bu i t p hu n ự ổ ậ ấ chuyên đ “k năng thuy t trình thu hút ề ỹ ế đám đông”. TM. BCN CÂU L C B Ạ Ộ CH NHI M Ủ Ệ Hà M nh Ph ng ạ ươ ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ Ẳ Ế Ồ CÂU L C B H C THU T V N M DOANH NHÂN TR Ạ Ộ Ọ Ậ ƯỜ ƯƠ Ẻ Tp. H Chí Minh, ngà ồ y 02 tháng 12 năm 2009 TH M I Ư Ờ BCN CLB HT V n m Doanh Nhân Tr ườ Ươ ẻ trân tr ng kính m i: ọ ờ Th c sĩ Nguy n Th Ninh – Ban c v n CLB.Th c sĩ Nguy n Th Ninh – Ban c v n CLB....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Thư mời hội thảo

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online