Thư mời lễ ra mắt

Thư mời lễ ra mắt

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ĐOÀN TRƯỜĐOÀN TRƯỜNG CAO TẾ NG HỒ CHÍẾ TP HỒ CHÍ MINH NG CAO ĐẲNG KINH ĐẲTP KINH T MINH BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOAchiUẢN TRỊ KINH DOANH Doanh BCH Liên Q Đoàn Khoa Quản Trị Kinh Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2y 22 tháng 4 năm 2009 Tp. Hồ Chí Minh, ngà 6 tháng 10 2010 BCH LCĐ Khoa Quản Trị Kinh Doanh trân trọng kính mời: Cô Bùi Đan Long Gi i ng viên khoa Tài Chính Kế Toán. Ông: Lê VănThanh -–Đạảdiện công ty Truyền Thông-Tư Vấn-Đào Tạo Ý Tưởng Việt. : 18 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2009. ào lúc Vàonlúc:i18 giờtrngày 0B5hángường Cao Đ9.ng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – số Đế tạ : Hội ường 7 t – Tr 11 năm 200 ẳ Đến tại: Hội Quận 10, Tp Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – số 33 Vĩnh Viễn, trường B5 – HCM. 33ội dung: n, hamngia Ban Giám Khảo – hội thi “Chìa Khóa Tri Thức” khoa N Vĩnh Viễ T Quậ 10, Tp HCM. THƯ MỜI Nộảdung: Kinh Doanh. ổi lễ ra mắt Câu Lạc Bộ Học Thuật “Vườn Ươm Qu i n Trị Tham dự bu Doanh Nhân Trẻ” - khoa Quản Trị Kinh Doanh. TM. BCH LCĐ KHOA QTKD TM. BCH LIÊN CHI THƯ KHOA QTKD BÍ ĐOÀN BÍ THƯ Hà Mạnh Phương HÀ MẠNH PHƯƠNG ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

Thư mời lễ ra mắt

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online