{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Thư mời lễ ra mắt

Thư mời lễ ra mắt

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ĐOÀN TRƯỜĐOÀN TRƯỜNG CAO TẾ NG HỒ CHÍẾ TP HỒ CHÍ MINH NG CAO ĐẲNG KINH ĐẲTP KINH T MINH BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOAchiUẢN TRỊ KINH DOANH Doanh BCH Liên Q Đoàn Khoa Quản Trị Kinh Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2y 22 tháng 4 năm 2009 Tp. Hồ Chí Minh, ngà 6 tháng 10 2010 BCH LCĐ Khoa Quản Trị Kinh Doanh trân trọng kính mời: Cô Bùi Đan Long Gi i ng viên khoa Tài Chính Kế Toán. Ông: Lê VănThanh -–Đạảdiện công ty Truyền Thông-Tư Vấn-Đào Tạo Ý Tưởng Việt. : 18 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2009. ào lúc Vàonlúc:i18 giờtrngày 0B5hángường Cao Đ9.ng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – số Đế tạ : Hội ường 7 t – Tr 11 năm 200 ẳ Đến tại: Hội Quận 10, Tp Trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – số 33 Vĩnh Viễn, trường B5 – HCM. 33ội dung: n, hamngia Ban Giám Khảo – hội thi “Chìa Khóa Tri Thức” khoa N Vĩnh Viễ T Quậ 10, Tp HCM. THƯ MỜI Nộảdung: Kinh Doanh. ổi lễ ra mắt Câu Lạc Bộ Học Thuật “Vườn Ươm Qu i n Trị Tham dự bu Doanh Nhân Trẻ” - khoa Quản Trị Kinh Doanh. TM. BCH LCĐ KHOA QTKD TM. BCH LIÊN CHI THƯ KHOA QTKD BÍ ĐOÀN BÍ THƯ Hà Mạnh Phương HÀ MẠNH PHƯƠNG ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern