{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

trung hieu - ON TNCS H CH MINH TP H CH MINH BCH TRNG CAO NG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Tp. H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 S : 03/KH-BCHLCĐKQTKD K HO CH V/v T ch c t ch ng trình văn ngh gây qu t thi n mang tên ươ ỹ ừ Tình Th ng Mùa ươ Xuân -- CLB h c thu t “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr Căn c k ho ch s ế 01/KH-BCHLCĐKQTKD - k ho ch thành l p câu l c b ế h c thu t “V n m Doanh Nhân Tr ” khoa Qu n Tr Kinh Doanh; ườ Ươ Căn c ch ng trình ho t đ ng quý 1 – 2010 c a CLB h c thu t “V n m ươ ườ Ươ Doanh Nhân Tr ”. Nay BCH LCĐ Khoa QTKD ph i h p v i BCN CLB và BCH Đoàn tr ng th ng nh t ườ đ ra k ho ch t ch ng trình văn ngh gây qu t thi n mang tên “ ế ươ ỹ ừ Tình Th ng Mùa ươ Xuân ”- CLB h c thu t “V ườ n m Ươ Doanh Nhân Tr v i n i dung c th nh sau: ư I. M C ĐÍCH – Ý NGHĨA , YÊU C U, M C TIÊU : 1) M C ĐÍCH – Ý NGHĨA: C Th c hi n hóa ch ng trình ho t đ ng câu l c b h c thu t “ V n m Doanh ươ ườ Ươ Nhân Tr ” quý 1 – 2010. T o đi u ki n giao l u, h c t p kinh nghi m gi a các Đoàn Viên-Thanh Niên tr ng ư ườ CĐ Kinh T TP.H Chí Minh và các tr ng THPT. ế ườ Gây qu t thi n cho tr khuy t t t, m côi trung tâm b o d ng tr em Thiên ế ưỡ Ph c (Q12 & Huy n C Chi). ướ Trao h c b ng đón t t cho nh ng HS-SV có hoàn c nh đ c bi t khó khăn. ế 2) YÊU C U: Ch ng trình ph i đ c di n ra trên tinh th n “Giao l u – h c t p – lành m nh”. ươ ượ ư Các công tác ph i đ c th c hi n đúng ti n đ . ượ ế Các thành viên trong BTC và các ban ph i làm vi c b ng nhi t huy t ế 3) M C TIÊU: Xây d ng đ c m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

trung hieu - ON TNCS H CH MINH TP H CH MINH BCH TRNG CAO NG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online