Thư mời BGK hội thi

Thư mời BGK hội thi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QU N TR KINH DOANH Tp. H Chí Minh, ngà y 05 tháng 5 năm 2010 TH M I Ư Ờ BCH LCĐ Khoa Qu n Tr Kinh Doanh trân tr ng kính m i: Cô Bùi Đan Thanh – Gi ng viên khoa Tài Chính K Toán. ế V ào lúc : 18 gi ngày 07 tháng 11 năm 2009. Đ n ế t i : H i tr ng B5 – Tr ng Cao Đ ng Kinh T Thành Ph H Chí Minh – s ườ ườ ế ố ồ 33 Vĩnh Vi n, Qu n 10, Tp HCM. N i dung: Tham gia Ban Giám Kh o – h i thi “Chìa Khóa Tri Th c” khoa Qu n Tr Kinh Doanh. TM. BCH LCĐ KHOA QTKD BÍ TH Ư Hà M nh Ph ng ươ ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QU N TR KINH DOANH Tp. H Chí Minh, ngà y 05 tháng 5 năm 2010 TH M I Ư Ờ BCH LCĐ Khoa Qu n Tr Kinh Doanh trân tr ng kính m i: Đ/c Phan Nguy n Mai Trang – P.Bí Th Đoàn Tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Thư mời BGK hội thi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online