Thư mời BGK hội thi

Th&AElig&de - ON TRNG CAO NG KINH T TP H CH MINH BCH LIN CHI ON KHOA QUN TR KINH DOANH Tp H Ch Minh ngy 05 thng 5 nm 2010 TH MI BCH LC Khoa

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QU N TR KINH DOANH Tp. H Chí Minh, ngà y 05 tháng 5 năm 2010 TH M I Ư Ờ BCH LCĐ Khoa Qu n Tr Kinh Doanh trân tr ng kính m i: Cô Bùi Đan Thanh – Gi ng viên khoa Tài Chính K Toán. ế V ào lúc : 18 gi ngày 07 tháng 11 năm 2009. Đ n ế t i : H i tr ng B5 – Tr ng Cao Đ ng Kinh T Thành Ph H Chí Minh – s ườ ườ ế ố ồ 33 Vĩnh Vi n, Qu n 10, Tp HCM. N i dung: Tham gia Ban Giám Kh o – h i thi “Chìa Khóa Tri Th c” khoa Qu n Tr Kinh Doanh. TM. BCH LCĐ KHOA QTKD BÍ TH Ư Hà M nh Ph ng ươ ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP H CHÍ MINH ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QU N TR KINH DOANH Tp. H Chí Minh, ngà y 05 tháng 5 năm 2010 TH M I Ư Ờ BCH LCĐ Khoa Qu n Tr Kinh Doanh trân tr ng kính m i: Đ/c Phan Nguy n Mai Trang – P.Bí Th Đoàn Tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

Th&AElig&de - ON TRNG CAO NG KINH T TP H CH MINH BCH LIN CHI ON KHOA QUN TR KINH DOANH Tp H Ch Minh ngy 05 thng 5 nm 2010 TH MI BCH LC Khoa

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online