{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

thư mời TỌA ĐÀM

Thư mời TỌA ĐÀM

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H I SINH VIÊN TR NG CAO Đ NG KINH T TP.HCM ƯỜ CÂU L C B H C THU T V N M DOANH NHÂN TR Ộ Ọ ƯỜ ƯƠ Tp. H Chí Minh, ngà y 03 tháng 5 năm 2010 TH M I Ư Ờ BCN CLB HT V n m Doanh Nhân Tr ườ Ươ trân tr ng kính m i: Th c sĩ Tr n Th Nh Thanh – Tr ng khoa QTKD. ư ưở V ào lúc : 08 gi ngày 09 tháng 5 năm 2010. Đ n ế t i : H i tr ng B5 – Tr ng Cao Đ ng Kinh T Thành Ph H Chí Minh – s 33 ườ ườ ế ố ồ Vĩnh Vi n, Qu n 10, Tp HCM. N i dung : Tham d bu i t a đàm ổ ọ “ ph ng pháp h c t p hi u qu trong th i đ i h i nh p”. ươ ọ ậ ờ ạ ộ TM. BCN CÂU L C B CH NHI M Hà M nh Ph ng ươ H I SINH VIÊN TR NG CAO Đ NG KINH T TP.HCM ƯỜ CÂU L C B H C THU T V
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Thư mời TỌA ĐÀM

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online