{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

danh sách dự thi

danh sách...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP HCM ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD *** TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2010 DANH SÁCH Đ I D THI KHOA QTKD Ộ Ự STT H VÀ TÊN L P GHI CHÚ 01 Nguy n Thanh Nam CQT 5/2 02 Tr ng Ng c Bình ươ CQT 5/1 03 Nguy n Th Ánh Tuy t ế CQT 5/1 04 Tr n Quỳnh Giang
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online