ds doan vien qtkd 20.3

Ds doan vien qtkd - DANH SCH ON VIN LP QTKD 20/3 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H v Tn H Nguyn Hong

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN L P QTKD 20/3 STT H và Tên Ngày tháng năm sinh Ngày vào Đoàn N i vào Đoàn ơ S Ngh quy t ế H Tên Nam N 1 Nguy n Hoàng Trâm Anh 15/5/1991 30/4/2007 THPT Marie Curie 1749/ NQKNĐ 2 Ph m Hu Anh 8/11/1991 26/3/2001 THCS Tr n B i C ơ 084/2006/ NQKNĐV 3 Ph m Ng c Anh 27/5/1991 9/1/2008 THPT S ng Nguy t Anh ươ 12/NQKNĐ 4 Nguy n Th Trâm Anh 12/10/1991 2/1/2006 THCS H u Giang 5 Tiên Bình 27/12/1991 21/4/2006 THCS L Gia 854/ NQKNĐ 6 Châu Gia D ng ươ 13/6/1990 28/3/2006 THCS Bình Tr Đông 945/ NQKNĐV/ĐTN 7 Tr n Đình Đình 18/3/1991 9/1/2008 THPT S ng Nguy t Anh ươ 07/ NQKNĐ 8 Đào Công H u 5/8/1991 26/3/2006 THCS Cát T ng ườ 64/ NQKNĐV 9 Tr n Lê Minh Hi n 13/2/1990 26/3/2005 THCS Lê L i 10 Tr n Th M Hoa 17/2/1991 16/3/2006 THCS Nguy n Văn Phú 11 Nguy n Th Kim Hu 28/11/1991 26/3/2007 THPT Tr n Quang Kh i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

Ds doan vien qtkd - DANH SCH ON VIN LP QTKD 20/3 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H v Tn H Nguyn Hong

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online