KH to chức lễ kết nạp

KH to chức lễ kết nạp

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH TP. H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP. HCM ƯỜ *** BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD Tp. H Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2010 S : 04/KH-LCĐKQTKD K HO CH V/v T ch c l k t n p Đoàn viên m i – Liên Chi Đoàn khoa Qu n Tr Kinh ứ ễ ế ạ Doanh / Căn c ph ng h ng ho t đ ng c a LCĐ khoa QTKD nhi m kì 2009 ươ ướ ạ ộ – 2010; * Căn c đ c đi m, tình hình th c t và kh năng c a LCĐ khoa Qu n Tr ứ ặ ự ế Kinh Doanh; Nay BCH LCĐ Khoa QTKD th ng nh t đ ra k hoach ấ ề ế t ch c l k t n p ứ ễ ế ạ Đoàn viên m i v i n i dung c th ụ ể nh sau: ư I. M C ĐÍCH – Ý NGHĨA: Nh m t o đi u ki n đ các thanh niên u tú đ c đ ng vào hàng ngũ c a ư ượ Đoàn TNCS H Chí Minh, nâng cao ni m t hào c a ng i Đoàn viên. ườ Hoàn thành h th ng ch tiêu nhi m kì 2009 – 2010 c a LCĐ khoa. ệ ố II. N I DUNG CHI TI T: 1. Th i gian : 14 gi ngày 22/4/2010. 2. Đ a đi m : phòng B1. 3.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

KH to chức lễ kết nạp

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online