PHÁT BIỂU KHAI MẠC

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÁT BI U KHAI M C Kính th a Th c sĩ Nguy n Thanh Ký – Hi u Tr ng tr ng CĐKT TP.HCM, ư ưở ườ Kính th a ông ………………………………… - …………. ..................................... ư Kính th a quý quan khách, quý đ i b u, quý th y cô, các thành viên ban giám ư kh o cùng toàn th các đ i v d thi và các b n HS – SV thân m n. ộ ề ự ế Hòa trong không khí vui t i, ph n kh i c a toàn ngành giáo d c trong c ươ ở ủ n c đang nô n c k ni m ngày Nhà Giáo Vi t Nam 20/11, tr ng Cao Đ ng ướ ườ Kinh T TP.HCM cũng đã t ch c r t nhi u ho t đ ng thi t th c đ t o ra các ế ế ể ạ sân ch i b ích cho HS – SV tr ng. Nh ng trong đó sôi n i nh t, hào h ng nh t ơ ổ ườ ư và thu hút đông đ o nh t là h i thi văn ngh v i ch đ ” ệ ớ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Ask a homework question - tutors are online