thông báo khoa

thông báo khoa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP HCM ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QTKD *** S : 02/TB- LCĐKQTKD TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO V/v Huy đ ng l c l ng đoàn viên – thanh niên trong khoa QTKD ự ượ Tham gia c vũ cu c thi “Dân Ta Bi t S Ta” ế ử năm 2010 Căn c k ho ch s 29/KH – ĐTN ngày 28/04/2010 c a BCH Đoàn tr ng CĐ Kinh ứ ế ườ T TP.HCM v vi c t ch c cu c thi ế ề ệ ổ “Dân Ta Bi t S Ta” ế ử năm 2010; Nay BCH Liên Chi Đoàn Khoa QTKD thông báo đ n các chi Đoàn tr c thu c vi c huy ế đ ng l c l ng Đoàn viên – thanh niên tham gia c vũ cu c thi ự ượ “Dân Ta Bi t S Ta” ế ử năm 2010 c th nh sau: ụ ể ư 1.Th i gian, đ a đi m: Th i gian: t 17 gi đ n 21 gi ngày 22 tháng 05 năm 2010. ờ ế Đ a đi m: H i tr ng B5 tr ng CĐ Kinh T TP.HCM. ườ ườ ế 2.Phân công s l ng c th : ố ượ ụ ể STT Chi Đoàn S l ng ố ượ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Ask a homework question - tutors are online