THƯ TRIỆU TẬP

THƯ TRIỆU...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐOÀN TR NG CAO Đ NG KINH T TP HCM ƯỜ BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA QU N TR KINH DDOANH *** S : 01/TTT- LCĐKQTKD TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2010 TH TRI U T P Ư Căn c k ho ch s 04/KH – ĐTN ngày 08/01/2010 c a BCH Đoàn tr ng CĐ Kinh ứ ế ườ T TP.HCM v vi c t ch c cu c thi tìm hi u 80 năm hình thành và phát tri n c a Đ ng ế ề ệ ổ C ng S n Vi t Nam; Nh m thành l p đ i d thi c a khoa QTKD; ộ ự Nay BCH Liên Chi Đoàn Khoa QTKD quy t đ nh tri u t p: ế ị ệ ậ Đ ng chí: …………………………………………………. . Chi Đoàn:…………………………………………………. . Là thành viên chính th c d thi cu c thi tìm hi u 80 năm hình thành và phát tri n c a Đ ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Ask a homework question - tutors are online